fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.
Om Falu Rödfärg

Miljö

Traditionellt har miljöarbetet både hos företag och myndigheter i hög grad varit inriktat på att minska miljöbelastningarna från punktkällor, t.ex. utsläpp från enskilda fabriker. I någon mån har även produktens innehåll beaktats.

Det blir emellertid mer och mer uppenbart att man måste arbeta med andra utgångspunkter för att komma tillrätta med de stora miljöhoten som vi står inför i framtiden, såsom växthuseffekt, försurning, övergödning etc.

En stor del av bidragen till dessa hot kommer från källor utanför den egna fabriken, såsom råvaruval, transporter, energianvändning, sammansättning av produkten och inte minst användningen av olika produkter. Det är därför angeläget att för framtiden anlägga ett mycket vidare perspektiv, där alla dessa källor tas i beaktande, för att kunna göra bättre bedömningar av vad som är bra eller dåligt för miljön i olika valsituationer.

För att lägga ett sådant helhetsperspektiv på produkters miljöpåverkan används en teknik som kallas livscykelanalys, där man tar reda på produktens miljöpåverkan ”från vaggan till graven”. En sådan analys har gjorts på Äkta Falu Rödfärg, samt för ett alternativt färgsystem i form av en täcklasyr.

I denna analys har miljöpåverkan inventerats hela vägen från tillverkningen av primära råvaror till användningen av färgen vid målning av 100 m2 träfasad, inklusive alla transporter i kedjan.

En viktig faktor är dessutom självklart färgens förmåga att bevara träfasaden, inte bara från kvalitetssynpunkt, utan även från miljösynpunkt, eftersom ett byte av träfasaden också innebär en miljöbelastning. Vi vet av erfarenhet att fasader som underhålls med Falu Rödfärg Original står sig under mycket lång tid.

Resultatet av livscykelanalys

I nedanstående diagram redovisas påverkan på kända miljöproblem, såsom växthuseffekt, försurning, övergödning och marknära ozonbildning. Det mest belastande alternativet har satts till 100% för respektive miljöeffekt.

Som framgår är Falu Rödfärg Original ett mycket bra val om man vill få en låg miljöbelastning vid målning. Väljer du Falu Rödfärg när du ska måla huset kan du göra det med vetskapen att du gör det med minsta möjliga påverkan på miljön.

Miljöpolicy

Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, dotterbolag till Stora Enso, har som affärsidé att bevara och utveckla ett svenskt kulturarv och att göra det på ett sätt som engagerar vår omvärld. Att producera, distribuera och sälja Falu Rödfärgs produkter samt pumpa och rena vatten från Falu gruva är exempel på hur vi fullföljer vårt uppdrag. Miljöarbetet skall präglas av en resurssnål användning av energi, vatten och råvaror. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan på marken, vattnet och luften i vår omgivning.
Vårt förebyggande och ständigt förbättrade miljöarbete innebär att vi skall klara eller överträffa gällande lagstiftning och skall uppnå våra miljömål.
Produktutvecklingen drivs så att miljöpåverkan vid tillverkningen och användningen minskas. Vi involverar våra anställda, leverantörer och entreprenörer i miljöarbetet. I en öppen dialog med allmänhet, kunder och andra intressenter kommuniceras vårt miljöarbete.
Verksamheten skall drivas och utvecklas på ett sätt som överensstämmer Stora Ensos riktlinjer, syfte och värderingar vilka skall göras tillgängliga för alla medarbetare. Vidare skall moderbolagets policys och uppförandekod beaktas i verksamheten och i relationer med våra intressenter.

Är Ni intresserad av detaljinformation kring livscykelanalysen så finns den tillgänglig på Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun, tel: 023-78 23 25, e-post: info@falurodfarg.com

ISO 9001 Certifikat och ISO 14001 Certifikat