Långa exponeringar vid luftfuktigheter över 80 % kombinerade med gynnsamma temperaturer ökar avsevärt möjligheten för etablering och tillväxt av svamp på ytor. På hösten är luftfuktigheten som högst så det i kombination med de varma höstarna vi sett under 2000-talet ger förutsättningar för påväxt. Är färgen dessutom färsk innehåller den mer näring och risken ökar. Att man på senare år kunnat plocka svamp i november är tecken på ett nytt svenskt klimat.

Mögel är en form av svamp som kan växa snabbt på en mängd olika substrat som innehåller näringsämne som, t ex mat, ved och andra organiska material.

Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Mögel på virke används idag lite slarvigt för två olika typer av påväxter; mögelsvampar och blånadssvampar.

Mögelsvampar påminner om den typen av mögel man får på bröd eller frukt. Den är ytlig, vit/gråaktig, lite luddig och missfärgar om man stryker med fingret. För att de skall växa behövs lättillgänglig näring, hög luftfuktighet och över +10 grader. Finns de rätta förutsättningarna kan tillväxten ske mycket fort. Blånadssvamp eller svartmögel växer mer på djupet, in i färgfilmen och in ytligt i träet. Även om sporerna växer in i träet så är det en försumbar nedbrytning av veden som sker. Tillväxten är mycket långsammare och sporerna som är genomskinliga syns inte, det som syns är mycelet som uppträder som svarta prickar som sitter som etsade på ytan.

Det finns två bra tumregler när du ska måla ditt hus; se till att virket är rent från mögelsporer när du målar och måla på våren när luftfuktigheten är låg. Man ska också tänka på att inte måla för tjockt. Då fungerar färgen som det är tänkt och risken för mögel minskar.

Hos välsorterade färghandlare hittar Du antimögelprodukter.

Det är viktigt att tvätta bort alger och mögel innan du målar! Använd någon form av alg- & mögeltvätt som finns att köpa i färghandeln och följ anvisningarna på förpackningen. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.

Om Du upptäcker att Du fått mögel på fasaden och att det fortfarande är lång tid kvar innan Du tänkt måla om kan Du använda något antimögelmedel baserat på bensalkoniumklorid. T.ex. Jape Prickfri eller Bevara som finns i välsorterade färgbutiker. Medlet är bara att spraya på utsatta ställen och det lämnar och lämnar inga bestående fläckar efter sig. Möglet försvinner inte men det avdödas och sprider sig inte ytterligare.

Falu Rödfärg Knut & Foder och Träfasad är framtagen för att användas på trä. Både hyvlat och ohyvlat. Färgen fäster på de flesta typer av tidigare målade ytor. Även tidigare slamfärgsmålade ytor. Dock skall man undvika att måla på ytor som sedan tidigare är målade med s.k. akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

Ungefär 8-10 år bör gå mellan ommålningarna. Ommålningsintervallen tenderar att öka med tiden. Mycket beror naturligvis också på hur utsatt fasaden är och väderstreck; en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och en utsatt fasad kan behöva ny färg redan efter 6 år. Även valet av kulör kan inverka på ommålningsintervallen.

Som alltid vid målning är det underarbetet som avgör slutresultatet.

Nytt obehandlat trä sopas rent från spån, damm och annan lös smuts. Har virket legat länge utan skydd eller om det av andra orsaker finns risk för kontaminering av mögelsporer skall virket också behandlas med ett lämpligt antimögelmedel. Följ tillverkarens anvisningar.

Tidigare målade ytor borstas och skrapas så att all gammal lös färg och löst virke, gråved, avlägsnas. Ytorna bör också tvättas med en lämplig målartvätt. Finns risk eller misstanke för mögelangrepp skall ytan dessutom desinficeras med ett antimögelmedel.

Med Knut&Foder samt Träfasad klarar man att måla 6-7 m3 per liter färg beroende på underlagets beskaffenhet. För Falu Rödfärg Original så räcker en liter färg till ca 3-4 m3.

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter redan antimögelmedel i färgen under kontrollerade former. Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

På nytt omålat virke stryker man först en gång med färg utspädd med 10-15% vatten. Stryk ut färgen väl så att en god täckning uppnås. Låt torka i 48 timmar. Stryk sedan ytterligare en gång med outspädd färg. Klart!

Vid ommålning stryks ytan normalt en gång med outspädd färg. Hårt utsatta ytor eller när byte av kulör sker kan det krävas ytterligare en strykning.

Tänk på att inte måla på starkt solvärmd yta eller på vått trä. Lägsta temperatur för målning är +5 grader. Undvik att måla om det är risk för nattfrost.

Stryk alltid virket uppifrån och ner, ta inte exempelvis överdelen av panelen först och nederdelen sen. Om man ”målar halva huset i taget” finns det risk för att resultatet blir ojämnt

Ett tips att att inte bättringsmåla. Om du bättringsmålar spikskallar och liknande finns det risk att huset kommer att upplevas som ”prickigt”.

Färgen skall strykas ut väl för att uppnå god täckning. Falu Rödfärg Knut & Foder/Träfasad är dock inte lika känslig för tjocka färglager som en vanlig slamfärg.

För bästa resultat när du målar ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet (fuktkvoten) kan mätas med instrument. Den får vara högst 15 %. Om du inte har möjlighet att använda dig av ett sånt instrument kan du alltid känna på virket med handen. Känns det fuktigt? Då bör du låta träet torka innan målning.

Nej, det behövs inte. Däremot kan du stryka på aningen tjockare lager färg på ändträet eftersom det suger mer.

Du ser det på logotypen (den målade, röda gaveln) och på att det står ”Falu Rödfärg” tryckt på framsidan.

Färgen är i grunden baserad på linolja. Som lösningsmedel används vatten. Den ser ut som och uppför sig i stort sett på samma sätt som Falu Rödfärg Original. Bl.a. låter den underlaget andas som i praktiken är den bästa metoden att förhindra röta i trä. Färgen är helt matt.

Ja. Det går alldeles utmärkt att spruta med färgen. Man behöver bara späda med vatten till lämplig viskositet. Hur mycket beror på vilken spruta Du använder samt hur stort munstycket är.

Överbliven färg lämnar du till en miljöstation och emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar enligt din kommuns anvisningar.

Ungefär 8-10 år bör gå mellan ommålningarna. Ommålningsintervallen tenderar att öka med tiden. Men mycket beror naturligvis också på hur utsatt fasaden är och väderstreck; en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och en mycket utsatt fasad kan behöva ny färg efter 6 år.

Färgen är vattenburen vilket innebär att den skall förvaras frostfritt och ej över normal rumstemperatur.

Ett bra riktmärke är att Falu Rödfärg håller ett år i öppnad förpackning och två år i oöppnad. Viktigt att den alltid förvaras frostfritt och ej över normal rumstemperatur.

Nej, färgen finns tillgänglig bara som fasta kulörer. Kulörerna till Falu Rödfärg Knut & Foder/Träfasad är framtagna speciellt med tanke på traditionella svenska kulörer och för att de skall harmoniera med omgivande natur. Om andra färger önskas går det dock att blanda de olika kulörerna sinsemellan för att uppnå önskad nyans.

Mängden linolja i Falu Rödfärg är inte tillräckligt stor för att kunna självantända. Men för att vara på den säkra sidan bör du hantera trasor mm som om det fanns risk för självantändning. På så sätt behöver du inte oroa dig.

Ja. Färgen är baserad på linolja så den kommer över tid att börja krita. Detta är helt naturligt och ett tecken på att det snart är dags att måla om. Man brukar säga att färgen åldras med välbehag och bleks naturligt. Av denna anledning bör man inte använda färgen på fönsterbågar eller andra ställen där man inte vill att det skall färga av sig.

Linoljeblåsor brukar uppstå i gammal linoljefärg när den övermålats så många gånger eller med en annan färgtyp att färgytan inte längre är genomsläpplig. Den har blivit diffusiontät. Vid stark värme kan då linoljan i de underliggande skikten förångas. Om denna ånga inte kan ”andas ut” bildas det s.k. linoljeblåsor. Falu Rödfärg Knut & Foder/Träfasad är dock en färgtyp som låter underlaget andas vilket innebär att eventuell gas inte fastnar och kan ge upphov till blåsor.

Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Om du tillsätter mer linolja kan du få filmbildning på fasaden vilket kan medföra att träet inte andas så som det är tänkt att göra samt att risken är stor för att den matta ytan går förlorad. Färgen kommer att mera att likna en vanlig linoljefärg. Du kan också få problem nästa gång du ska måla om med ett problematiskt underarbete. Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.